වාග් දේවී නාමධාරී සරස්වතී බැල්මකට මහා බ්‍රහ්ම සරස්වතී තෛල රාජයා සමඟ යන්ත්‍ර රාජයා

නොවැම්බර් 29, 2019

සරස්වතී ස්තෝත්‍රය

සරස්වතී නමස්‍යාමි චේතනාම් හෘදි සංස්ථිතාම්

කණ්ඪස්ථාම් පද්මයෝනිම් ත්වාම්ශ්‍රීං කාරාං සුපි‍්‍රයාංසදා

 

මතිදාම් වරදාම් වෛව සර්වකාම් ඵලපුදාම්

කේශ වශ්‍යා පි‍්‍රයාං දේවිං වීණා හස්තාම් වරප්‍රදාම්

 

මන්ත්‍ර පි‍්‍රයාම් හෘද්‍යාං කුමතිං ධ්වංශ කාරිණිම්

ස්ව ප්‍රකාශම් නිරාලම්බා මඥාන තිමිරා පහම්

 

මෝක්ෂ පි‍්‍රයං ශුභාං නිත්‍යාං ශුභගාං ශෝභනපි‍්‍රයාම්

පද්මෝ පවිෂ්ටං කුණඩලිනිං ශුක්ල වස්ත්‍රාං මනෝහරාම්

 

ආදිත්‍ය මණ්ඩලේ ලීනාම් ප්‍රණමාමි ජනපි‍්‍රයාම්

දානා කාරාං ජගද්ද්විපාං භක්ත විඝන විනාශනීම්

 

ඉති සත්‍යම් ස්තුතාදේවී වාගීශේන මහාත්මනා

ආත්ම මානාං දශ¡¡යා මාස ශර දින්දු සමප්‍රභාම් (වාර 03)

 

සරස්වතී වරම -

ශ්‍රී විද්‍යාම් ශිවවාම මාගිනිලයම් රිංකාර මන්ත්‍රෝ පමලම් ශ්‍රී මක්‍රාම් නරබින්දු මයුර රසිකම් ශ්‍රීමත් සභානායකි ශ්‍රීමත් ගජ්ජ මෝහනී වනේද් දේවී මුනින්දා සේවික පදාම් ස්තාතිනාම් පාර්වතී ඕං රීං පාර්වතී ඕං රීං ක්ෂරිහරිහර හී‍්‍රං හී‍්‍රං යෝගිනි යෝග පරමේෂ්වරී මත්ස්‍යමුඛ හුදය මම වසං කුරු කුරු ස්වාහා (වාර 21)

 

සරස්වතී බන්දනය -

නමෝ සර්වාංගනී සදා නන්දී සර්ව දේවි නමෝ නමඞ

නමෝ ශුද්ධස්ථටික සංගීතේ සුක්ෂම රූපීනමෝනමඞ

නමෝ මූලමන්ත්‍ර රූපායි මුල ශක්තී නමෝ නමඞ

නමෝ මුක්තා ලංකෘත සංගීති මූලධාරණී නමෝනමඞ

නමෝ සර්ව කාර්යය චින්තායි කාම රූපී නමෝ නමඞ

නමෝ නාරායණී ඝෝර රූපී වරදේවී නමෝ නමඞ (වාර 07)

වාල සරස්වතී ජීවම

ඕං වාල සරස්වතී අම්මේ වාවා ඉරත්ත ප්‍රමේශවරී වාවා කුරුත්තිරුං කට්ටී සරස්වතී වා වා ඕං කාලියේ වා වා සරස්වතියේ වා වා ඉරත්ත කාලියේ වා වා මණි මකුට පාර්වතී මහා කාලි වා වා අග්‍ර කාලියේවාවා මහේෂ්වරී ගංගා ජාලිවාවා ඕං පුඬාරිවාවා ඕං පුඩාරියේ අම්මා වා වා සන්නිප්‍ර ඉසන්ඩාල් සත්තීරුං සත්තී වා වා වාල සරස්වතියේ මා කෙරේ බන්ද මා කෙරේ

දිෂ්ටි බන්දනං අයි ලං සට්ටු තීරුං කට්ටියේ මා කෙරේ සිද්ධන්තු විසි විසි ආවේප දිෂ්ටි වාවා

දිෂ්ටි පුල්ලේ වා වා ඉරත්ත වාල සරස්වතී වා වා (වාර 21)

මහා සරස්වතී දැහැන -

ඕං ශ්‍රවණ සංමුඛාය නමඞ - ඕං ත්‍රික්ලෝලි සමංඛුය නමඞ ඕං පරිපුර සංමුඛාය නමඞ සරස්වතී දේවී ශ්‍රී ඒම් මුඛයට අසුරුවා ගං වර වර ඒ ස්වාහඞ ඕං කාලි ත්‍රිදුළී සරස්වතී දිෂ්ටි ධාරණි මුඛ තුළ දිෂ්ටි වර වර ඒස්වාහඞ ඕං භගවතී සරස්වතී මුඛතුළ ධාරණී කුමාර ධාරණී යන්ත්‍ර ධාරණී ශාස්ත්‍ර ධාරණී රාජ මෝහනී සරස්වතී දිෂ්ටි ධාරණී වර වර ඒස්වාහඞ ඕ කතරගම කන්ද ස්වාමි දිෂ්ටි සූර්යයා ආකාර මුඛ තුළ දිෂ්ටි ශාස්ත්‍ර ධාරණී නමඞ ස්වාමිනමඞ ඕං නිල්කාඩි ධාරණී නමඞ ස්වාමිනමඞ ඕං නාගරාජ වල්ලී නමඞ ස්වාමි නමඞ ඕං බ්‍රහ්මරාජ වල්ලී නමඞ ස්වාමි නමඞ ඕං රාම සරස්වතී යඞ ස්වාමි යඞ ඕං කාලිසරස්වතී යඞ ස්වාමියඞ

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා මෙවර කලාපය බලන්න (සිකුරාදා) >>>

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 13 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.