නිමිති

දෙසැම්බර් 13, 2019
විශේෂයෙන් ඔය නිමිති ගැන කතා කරන කොට ගැඹුරු ඡ්‍යොතිෂයේ නිමිති නමයක් ගැන මූලිකව සඳහන් කරනවා. ඒවා නමින් 1. ආගන නිමිත්ත 2. ගත නිමිත්ත 3. දර්ශන නිමිත්ත 4. භාෂන නිමිත්ත 5. ප්‍රවන නිමිත්ත 6. තිථි නිමිත්ත 7. සුපි නිමිත්ත 8. චිත්තාරම්බන නිමිත්ත 9. තත්කාලීන සිද්ධ නිමිත්ත යනුවෙන් උනාට ලොකු වචන පාවිච්චි කළාට එච්චර අමාරු නැහැ තේරුම් ගන්න.
 
වැඩිදුර තොරතුරු සදහා මෙවර කලාපය බලන්න (සිකුරාදා) >>>
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.