වෘෂභ රවියේ යෙදෙන ග්‍රහ යෝග

ජුනි 5, 2020

මෙම වර්ෂයේ දෙවන මාසය වන වෘෂභ රවිය තුළ උදාවන ග්‍රහ සංයෝගයන් ඉදිරිපත් කරමි.

ඉදිරියට මාස්පතා මෙම ග්‍රහයෝග පිළිබඳව විග්‍රහයක යෙදෙන අතර මෙයින් බලාපොරොත්තු වන්නේ තම තමන්ගේ ඉදිරි සුබ කටයුතු සුබ ග්‍රහ සංයෝගයන් වැඩි වශයෙන් පවතින දින වකවානු සොයා බලා ඒවා කළමනාකරණය කර ගැනීමටත් යහපත් සමාජයක් ගොඩනගා ගැනීමට හැකි පරිදි තම දරුවන් බිහිකර ගැනීමට සුදුසු කාල වකවානු සකසා ගැනීමට මග පෙන්වීමකුත් වශයෙනි.

මේ අනුව වෘෂභ රවිය මැයි මස 14 වැනි දින පැය 17 මිනිත්තු 16 ය උදාවී ජුනි මස 14 වෙනි දින පැය 23 ට ගෙවී යයි.

මෙම රවිය උදාවන විට හිරු වෘෂභයේ සතුරුවද, සඳු මකරයේ සතුරුවද, කුජ කුම්භයේ සතුරුවද, බුධ වෘෂභයේ මිත්‍රවද, ගුරු මකරයේ නීච වද, සිකුරු වෘෂභයේ ස්වක්ෂේත්‍රවද, ශනි මකරයේ ස්වක්ෂේත්‍රවද ඇති අතර මෙම සියලු ග්‍රහයින් මිථුනයේ හා ධනුවේ මිත්‍රව සිටින රාහු හා කේතුට මැදිව සිටී. බුධ මැයි මස 24 වෙනි දින පැය 23 මිනිත්තු 44 ට මිථුන රාශිගත වී ස්වක්ෂේත්‍ර වීමටත් සඳු මැයි මස 14 වෙනි දින පැය 19 මිනිත්තු 27 ට කුම්භ රාශිගත වී මාසය පුරා රාශි චක්‍රය තරණය කිරීමටත් නියමිතය.

මෙම ග්‍රහ ස්ථානයන් අනුව සමස්ථයක් වශයෙන් මාසය තුළ පවතින රවි, බුධ, සිකුරු සංයෝගය, රවි සිකුරු සංයෝගය, චන්ද්‍ර ගුරු ශනි සංයෝගය, ගුරු ශනි සංයෝගය හා සඳු කුජ සංයෝගය, යහපත් ලෙස පිහිටන අතර සඳුගේ එක්එක් රාශිගත වීමෙන් උදාවන ග්‍රහ සංයෝගයන් මගින් ග්‍රහ යෝග රැසක් බිහි කෙරේ. මේ අනුව මැයි මස 14 වෙනි දින පැය 19 මිනිත්තු 27 ට සඳු කුම්භ රාශිගත වී කුජ සමඟ සංයෝග වීමෙන් චන්ද්‍ර මංගල යෝගය උදාවන අතර එය මැයි මස 17 වෙනි දින පැය 07 මිනිත්තු 15 දක්වා පැවතුනි. මෙම යෝගය සඳු, සිංහ රාශි ගතවන මැයි මස 29 වෙනි දින පැය 06 මිනිත්තු 58 සිට මැයි මස 31 වෙනි දින පැය 10 මිනිත්තු 18 ට කන්‍යා රාශිගත වීම දක්වා කුජට සඳු සප්තම වීමෙන්ද උදාවිය. තවද සඳු, ගුරු සමඟ සංයෝග වන මැයි මස 14 වෙනි දින පැය 19 මිනිත්තු 27 දක්වාද , ජුනි මස 08 වැනි දින පැය 19 මිනිත්තු 51 සිට ජුනි මස 11 වෙනි දින පැය 03 මිනිත්තු 44 දක්වා, උදාවන ගජ කේශරී යෝගය සඳු මේෂයේ සිටින මැයි මස 19 වෙනි දින පැය 19 මිනිත්තු 53 සිට මැයි මස 22 වෙනි දින පැය 07 මිනිත්තු 37 දක්වාත්, කටකයේ සිටින මැයි මස 27 වෙනි දින පැය 01 මිනිත්තු 23 සිට මැයි මස 29 වෙනි දින පැය 06 මිනිත්තු 58 දක්වාත් , තුලාවේ සිටින චන්ද්‍රයා ජුනි මස 02 වෙනි දින පැය 12 සිට ජුනි මස 04 වෙනි දින පැය 13 මිනිත්තු 10 දක්වාත් ගුරු සඳුට කේන්ද්‍රගත වීමෙන් යෙදී ගජකේෂරී යෝගයද නිර්මාණය වේ. එමෙන්ම සඳු ගුරු සමඟ මකරයේ සිටින ඉහත සඳහන් දිනවල මේෂ, කටක, තුලා, මකර ලග්න හිමියන්ට දීඝායු යෝගය උදා කෙරේ. ඉන්පසු මේෂයේ සිටින චන්ද්‍රයා මැයි මස 17 වෙනි දින පැය 07 මිනිත්තු 15 ට සඳු මීන රාශිගතවී 19 වෙනි දින පැය 19 මිනිත්තු 53 දක්වා ගතකරන කාලය තුළ සඳුගෙන් 3 11 භාවයන්හි බුධ, සිකුරු හා ගුරු තැන්පත්ව ඇති බැවින් වාසුමතී යෝගය උදාවේ.

එමෙන්ම සඳු, මකර, රාශියේ ගතකරන කාලය තුළත් මේෂ රාශියේ ගතකරන කාලය තුළත් මේෂ රාශියේ ගතකරන කාලය තුළත් සඳුගෙන් යෙදෙන සුනපා යෝගය උදාවන අතර, කුම්භ , මීන රාශිවල ගතකරන මැයි මස 14 වෙනි දින පැය 19 මිනිත්තු 53 දක්වාත්, මිථුන රාශියේ ගතකරන මැයි මස 24 වෙනි දින පැය 17 මිනිත්තු 32 සිට මැයි මස 27 වෙනි දින පැය 01 මිනිත්තු 32 සිට මැයි මස 27වෙනි දින පැය 01 මිනිත්තු 23 දක්වාත් , අනපා යෝගය උදාවේ. සඳු වෘෂභ රාශියේ ගතකරන මැයි මස 22 වෙනි දින පැය 07 මිනිත්තු 37 සිට මැයි මස 24 වෙනි දින පැය 17 මිනිත්තු 32 දක්වා පවතින සඳු, බුධ, ගුරු , සිකුරු සංයෝගය ශුභ පිහිටීමක් වන අතර සඳු, සිකුරු සංයෝගය ශනිගේ දෘෂ්ටියට ලක්වන බැවින් ධාර්මික යෝගයක් උදා කරයි.

තවද සඳු වෘෂභයේ උච්චව ඇති බැවින් සස යෝගයද, සඳු වෘෂභයේ ඇති කාලයේ හිරු, සඳු, ගුරු සිකුරු ග්‍රහයින්ගෙන් මාරුත් යෝගයද උදාකරයි. ඉන්පසු සඳු වෘෂභයෙන් ඉවත් වී මිථුනයට පැමිණ එහි ගතකරන කාලය තුළ සඳුගෙන් අට වැන්නේ ගුරු සිටින බැවින් ශකට යෝගය යෙදෙන අතර මෙම යෝගය සඳු කුම්භයේ ගතකරන කාලයේ ගුරු දොළොස් වැන්නේ වීමත් සඳු සිංහයේ ගතකරන මැයි මස 29 වෙනි දින පැය 06 මිනිත්තු 58 සිට මැයි මස 31 වෙනි දින පැය 10 මිනිත්තු 18 දක්වා ගුරු සයවැන්නේ වීමත් නිසා උදාවේ.

ඉන් පසු මිථුනයෙන් මිදී කටකයට පැමිණෙන සඳු ස්වක්ෂේත්‍ර වීමෙන් මැයි මස 27 වෙනි දින පැය 01 මිනිත්තු 23 සිට මැයි මස 29 වෙනි දින පැය 06 මිනිත්තු 58 දක්වා කුලීර යෝගය උදාකරයි. තවද සඳු කන්‍යාවේ ගතකරන මැයි මස 31 වෙනි දින පැය 10 මිනිත්තු 18 සිට ජුනි මස 02 වෙනි දින පැය 12 දක්වා සඳු ගුරු පිහිටීම අනුව වෘශ්චික ලග්නයට කුලදපක යෝගය උදාකරයි. එමෙනම මෙම මාසය රාහු කේතුගේ එක් පසෙක සියලු ග්‍රහයින් ඇති බැවින් කාල සර්ප යෝගයකට හසුව ඇති අතර සඳු, කටක රාශිගතවන කාලය එය බිදවැටී කටකයේ සිට ධනු දක්වා භාව ගතවන මැයි මස 27 වෙනි දින පැය 01 මිනිත්තු 23 දසිට ජුනි මස 08 වෙනි දින පැය 19 මිනිත්තු 51 දක්වා චන්ද්‍ර දීප්ති යෝගය උදා කරයි. එමෙන්ම යම් යම් අවස්ථාවලදී කේමදෘම යෝගයද බල පැවැත්වේ.

මෙම රවිය තුළ බුධගෙන් යෙදෙන ග්‍රහ යෝගයන් අතර බුධ ආදිත්‍ය යෝගය මැයි මස 24 වෙනි දින පැය 23 මිනිත්තු 44 දක්වා බුධ මිථුªන රාශිගතවන තුරු පවතී. මෙතැන් සිට බුධ මිථුනයේ ගත කරමින් අත්පොත් යෝගය උදා කරන අතර මිථුන, කන්‍යා, ධනු, මීන ලග්න වලට භද්‍ර යෝගය උදාකරයි.

මෙම කාලය ගුරු නීචව මකරයේ ඇතත් එහිම සෙනසුරු ස්වක්ෂේත්‍රව ඇති බැවින් එම තත්ත්වය මගහැරෙන අතර චාමර යෝගය උදාවේ. එමෙන්ම සඳු කටක, තුලා, මේෂ ලග්න වල ගතරන කාලයේ කටක ලග්නයටත් එම යෝගය උදාවේ.

එමෙන්ම සිකුරු මූලිකව විෂ්ණු යෝගය හා වාෂභ , සිංහ, වෘශ්චික , කුම්භ යන ලග්නවලට මාලවී යෝගයත්, එම ලග්නවලට හා කන්‍යා, මකර, ලග්න වලට සත්කාමධේනු යෝගයත් උදාවන අතර, මකර , මීන යන ලග්නවලට චින්තාමනී යෝගයත් උදාකරයි.

තවද සෙනසුරු මකරයේ ස්වක්ෂේත්‍රව ශ්‍රී කාන්ත යෝගයද, මේෂ, කටක, තුලා, මකර ලග්න වලට ශශ යෝගයද උදාවන අතර කටකයට ශනි දිග්බල වීමෙන් ශ්‍රී කාන්ත යෝගය ප්‍රබලව පිහිටයි. තවද වෘෂභ, මිථුන, මකර, කුම්භ, සිංහ වෘශ්චික ලග්නවලට බුධ, ගුරු , සිකුරු රවි කුජ දිග්බල වන අතර සඳු සියලු ලග්නවලට විටින් විට දිග්බල වේ.

තවද බුධ , මිථුන රාශිගත වීමෙන් පසු රවි ගෙන් වෙශී යෝගයද බුධ වෘෂභයේ සිටින තුරු කන්‍යා, ධනු ලග්නවලටත් ගුරු , ශනි මකරයේ නිසා වෘෂභ, මිථුන ලග්නවලටත් ධර්ම කර්මාධිපති යෝගය උදාවේ. තවද මේෂ, වෘශ්චික, තුලා, කුම්භ ලග්නවලට 4,5 අධිපතීන්ගෙන් අමාත්‍ය යෝගයද මේෂ වෘෂභ කන්‍යා, මකර ලග්නවලට සරස්වතී යෝගයද උදාවේ.

 

ඡ්‍යොතිෂ ශාස්ත්‍රවේදී විශ්‍රාමික විදුහල්පති
එම්.ජී.යූ. රාජපක්ෂ

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
6 + 13 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.