ඕම් සරස්වතී දේවී නමාමි

ඔක්තෝබර් 18, 2019

ඕම් සරස්වතී මහා දේවි වීණා පුස්ථක ධාරනී
හංසවාහිණී සමා යුක්තං විද්‍යුධාන කුරූ මම 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.