පාසල් දරුවන්ගේ පෝෂණය

නොවැම්බර් 29, 2019

එළකිරි සඳහා ඉඟුරු කැබැල්ලක් තලා දමා රත්කර ගත හැකි අතර කැඳ වර්ග වලටද ඉඟුරු, සුදුළූණු, රතුළූණු දමා රත්කර ගැනීමෙන් සෙම් සහිත දරුවන්ට

දිය හැකිය.

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා මෙවර කලාපය බලන්න (සිකුරාදා) >>>

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
12 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.