සුබ නැකතට ගැළපෙන නැකත ගන්න

මාර්තු 13, 2020

නැකතක් සෑදීමේදී සිද්ධ තිථිය යොදාගන්නේ නම් සියලු දොස් මඟ හැරේ. නැකත් හිඟ අවස්ථාවකදී වුවද කර්මය අනුව සුළු දෝෂ ප්‍රචණ්ඩ තදබල දෝෂ වුවද නැකත සාදා ගැනීම යහපත් ය. නැකත් සිකුරු වන ග්‍රන්ථයේ එය මෙසේ සඳහන් වේ.

සිද්ධා තිථිඞ හන්ති

සමස්ත දෝෂාන්

යාන් මාස ශුන්‍යානපි මාසදශ්ඨාන්

දින ප්‍රදග්ධානං චාන්‍ය දෝෂා

නෙකා දර්ශයද්වදශෙෂපාපාන්

යනුවෙන් තවදුරටත් සිද්ධි යහපත් බව පැවසේ. සුබ කටයුතු සඳහා නැකත් සෑදීමේදී භාවිතා නොකළ යුතු රාශි ගැන සැලකිලිමත් වීමද යහපත් ය.

එම රාශි වන්නේ කුම්භ, මීන, වෘෂභ, මිථුන, මේෂ, කන්‍යා, වෘශ්චික, තුලා, ධනු, කටක, මකර හා සිංහ රාශි වේ.

සිංහයේ ගුරු පිහිටි, කල නැකත් ගැනීම සුදුසු නොවේ. එවැනි කලකදී නිවසේ කාර්යය දරුවන් හා සහෝදරයෝ බලවත් අපලවලට පත්වීම දක්නට ලැබේ. රේවතී, රෙහෙණ, උත්‍රපල්, උතුරුසල, උතුරුපුටුප, හත, සිත, සා, විසා, අනුර, දෙට, පුෂ, පුනාවස යන නැකැත්වලින් වළලු පැළඳීම් වස්ත්‍ර ඇඳීම් ආදී කාර්යයන්ට ගැළපේ.

රුක් රෝපණයට විසා, මුල, සිත, අනුර, සියාවස, මුවසිරස, රේවතී, රෙහෙණ, තුනතුරු නැකත් ද අස්විද, පුෂ යන නැකත් යහපත් ය.

ඖෂධ සෑදීමට පාවිච්චියට ද යොදාගත හැකි නැකත් වන්නේය.

අස්විද, පුෂ, සිත, හත, මුවසිරස, අනුර, රේවතී, සුවණ, දෙනට, සා, පුනාවස, මුල යන නැකත්ය.

අවි පාවිච්චිය සඳහා මුල, දෙට, අද, අස්ලිස, පුවපල්, පුවසල, මා, බෙරණ යන නැකැත් ද ගැළපේ. මෙහි විශේෂයක් වන්නේ කැති, විසා, නැකත් ද, අඟහරුවාදා, ඉරිදා, සෙනසුරාදා, දිනවලදී අවි දැරීමේ දී රජවරුන්ට ජය අයත් වේ. එය සනාථ කරනු ලබන ශ්ලෝකය මෙසේ ය.

කටත්ති කාසු විසාඛොසු භෞමාකී ශනිවසරෙ

තද්දිනෙ ඝට්ඨිතංශස්ත්‍රං - නෘපාණං ජයදායකම්

පොකුණු, ළිං, වැව් ආදිය තැනීම් කර්ම සඳහා අනුර, හත, රෙහෙණ, උත්‍රපුටුප, උත්‍රපල්, උතුරුසල, දෙනට, සියාවස, මා, පුවසල, පුෂ, මුවසිරස, නැකත් ගැළපේ.

ගොයම් කැපීම සඳහා මුල, දෙනට, අද, අස්ලිස, පුවපුටුප, හත, කැති, පුනාවස, සුවණ, සා, මා, උතුරුපල්, උතුරු පුවපුටුප, උතුªරුසල, මුවසිරස, හත, පුස, පුවසල, බෙරණ යන නැකැත් ගැළපේ.

සුරෙජ්‍ය මිත්‍රභාග්‍යෙෂු චාෂ්ටච්‍යං තෛතිලෙහරෙන

ශුක්‍රදාෂ්ටෙතනෞ සෞම්‍යවාරෙ සංධාන මිශ්‍යතෙ

 

දෙදෙනෙකු සමගි කිරීමේදී භාවිතා කළයුතු නැකත් වන්නේ පුෂ, අනුර, පුවපල් වේ. තවද මෙම ග්‍රහයෝ සත, අට, දොළහ රාශිගතව සිකුරුව ලග්නය පෙනීම සුබ වූ දිනක සමඟ කළ හැකි වේ.

බඩු මිලට ගැනීමට මෙන්ම විකිණීමට ද රේවතී, සියාවස, අස්විද, සා, සුවන, සිත යන නැකැත් ගැළපේ.

බඩු විකිණීම සඳහා අස්විද, පුෂ, හත, රේවතී, දෙනට, මුවසිරස, සා, සියාවස, පුනාවස යන නැකැත් ගැළපේ.

වැව්, ළිං, පොකුණු ආදිය තැනීම සඳහා අනුර, හත, රෙහෙණ, උත්‍රපුටුප, උතුරුපල් සහ උතුරුසල, දෙනට, සියාවස යන නැකැත් සුබයි. ණය දීමට සා, පුනාවස, සිත, අනුර, මුවසිරස, රේවතී, පුෂ, සුවණ, දෙනට, සියාවස, අස්විද නැකත් සුදුසු වේ.

 

වාස්තු විද්‍යාවේදී

රත්න දේශපි‍්‍රය

අමරසූරිය

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
15 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.