උදේ ආහාරයට හීල්බත් ඉතාම ගුණදායකයි

ජනවාරි 24, 2020

වාතයේ සහ අවට පරිසරයේ ඇති යීස්ට් ඇතුළු හිතකර ක්ෂුද්‍ර ජීවින් හීල් බත් උපස්ථරය මත ක්‍රියාත්මක වේ. එවිට හීල් බතෙහි පැසීමේ ක්‍රියාවලියක් සිදුවේ. අප බත් පිලුනු වී ඇතැයි කියන්නේ ක්‍රියාත්මක වේ. එවිට හීල් බතෙහි පැසීමේ ක්‍රියාවලියක් සිදුවේ. අප බත් පිලුනු වී ඇතැයි කියන්නේ මෙම පැසීමේ ක්‍රියාවලිය උවමනාවටත් වඩා සිදුවී කල් ඉකුත් වූ විටයි.

 

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා මෙවර කලාපය බලන්න (සිකුරාදා) >>>

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
3 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.