කලාභූෂණ ශාස්ත්‍රශූරී අමුවල අමරසේන

2020-06-25 18:30:00
බත් කැවීමේ සිරිත හෙවත් ඉඳුල් කට ගෑම ගොහිල හා බදිරාදීන් සලකා නැතත් මානවාදී ගෘහ්‍ය සූත්‍රකරුවන්ගේ හා මනු ආදී ස්මෘතිකරුවන්ගේ සැලකීමට භාජන වූ දෙයකි. “ෂෂේටන්නප්‍රාශනං මාසි දේවෙෂ්ටං මංගලං කුලෙ” යි මනු මේ චාරිත්‍රය උපතින් සවන මාසයේ දී කළයුතු යයි...