කොළඹ ජිනරතන වෘත්තීය පුහුණු ආයතනයේ ඡ්‍යොතිෂ පාඨමාලාවේ උපදේශක ජානක මල්ලිකාරච්චි

2020-12-31 18:30:00
මෙකී සඳහන් දිනවල ඔබගේ කාර්යය සැලසුම් කර ගැනීමට පහසු වන අතර ඔබගේ උපතේ දී දශාව අනුව එම දිනයේ සුබ අසුබතාව පහසුවෙන් අවබෝධ කර ගත හැකිය. ඔබට සුදුසු දිනයක් තෝරා ඔබගේ කාර්යය සැලසුම් කර එදින කාර්යය ආරම්භ කිරීම සඳහා සුදුසුම සුබ මොහොත සොයා ගැනීමටත්,...