පාරම්පරික ඡ්‍යොතිර්වේදී ශිරෝමනී වාස්තු විද්‍යා ගෞරව අභිමානී” ගුප්ත ශ්‍රාස්ත්‍රවේදී ආශිර්වාද වනිගතුංග නුවර පාර – කලගෙඩිහේන

2020-07-16 18:30:00
ඔබ ජීවත්වන නිවසක සැලසුම තුළින්, එම ගෙදර කන බොන හැටි අගහිඟකම් ද ගෘහ හිමියාගේ ජීවිතය ද, දරුවන්ගේ නැගීම, බැසීම, විවාහයේ තොරතුරු , සැප සම්පත්, රැකියා, ජීවන මාර්ගය, ලෙඩදුක් ආදි සියලු තොරතුරු නිවස පරීක්ෂාවේදී (පාද සටහන) සත්‍ය ලෙසම දැකිය හැකිය....