බටකිරිල්ල

2020-12-17 18:30:00
ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමයේ මෙන්ම දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමයේදී ළමාරෝග චිකිත්සාව සඳහා ලැබෙනුයේ විශේෂ ස්ථානයකි. එයට හේතුව ළමාරෝග චිකිත්සාව අනෙක් චිකිත්සාවන්ට වඩා විශේෂ තත්ත්වයක් ගනු ලබන හෙයිනි. බාල, තරුණ, මහලු යන ත්‍රිවිධ කාලය අතුරින් බාල කාලය තුළ...