සුබ මුහුර්ත

2020-12-17 18:30:00
ඉරිදා, අඟහරුවාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සෙනසුරාදා, දකුණු පය පෙරට තබා ද සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා වම්පය පෙරට තබා ද, සුබ කටයුතු ආරම්භයට සුදුසුයි.18 ශු උදේ 07.14 සිට උදේ 07.27 දක්වා19 ශ උදේ 06.15 සිට උදේ 06.45 දක්වා20 ර උදේ 07.51 සිට උදේ 08.13 දක්වා21...
2020-11-26 18:30:00
    27 ශු - උදේ 06.58 සිට උදේ 07.08 දක්වා 28 ශ - උදේ 05.57 සිට උදේ 06.27 දක්වා 29 රි - උදේ 09.09 සිට උදේ 09.28 දක්වා 30 ච - උදේ 06.58 සිට උදේ 07.08 දක්වා 01 කු - උදේ 09.22- සිට උදේ 09.36 දක්වා 02 බු...
2020-11-05 18:30:00
ඉරිදා, අඟහරුවාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සෙනසුරාදා, දකුණු පය පෙරට තබා ද සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා වම්පස පෙරට තබා ද සුබ කටයුතු ආරම්භය සුබයි.06ශු - උදේ 6.58 සිට උදේ 7.08 දක්වා07ශ - උදේ 5.57 සිට උදේ 6.27 දක්වා08රි - උදේ 9.09 සිට උදේ 9.28 දක්වා09ච - උදේ...
2020-10-29 18:30:00
(ඔක්තෝබර් 30 සිකුරාදා සිට නොවැම්බර් 05 දක්වා) ඉරිදා, අඟහරුවාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සෙනසුරාදා, දකුණු පය පෙරට තබා ද, සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා වම් පය පෙරට තබා සුබ කටයුතු ආරම්භයට සුදුසු වේ.  30 ශු - උදේ 06.57 සිට උදේ 07.09 දක්වා...
2020-10-29 18:30:00
(ඔක්තෝබර් 30 සිකුරාදා සිට නොවැම්බර් 05 දක්වා) ඉරිදා, අඟහරුවාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සෙනසුරාදා, දකුණු පය පෙරට තබා ද, සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා වම් පය පෙරට තබා සුබ කටයුතු ආරම්භයට සුදුසු වේ.  30 ශු - උදේ 06.57 සිට උදේ 07.09 දක්වා...