සතියේ පඤ්චාංගය

මැයි 5, 2023

දිනූ තත්ත්වය


මැයි 05 සිකුරාදා

මේෂ රවි 22 භාග වෙසක් පුර පසළොස්වක තිථිය ලත් කිවි දින ඉර උදාව 05.56 ඉර බැසීම 06.19 සා නැකත රාත්‍රි 09.37න් ගෙවී විසා නැකත ලබයි. වෙසක් පුර පසළොස්වක තිථිය රාත්‍රි 11.02 න් ගෙවී වෙසක් අව පෑලවිය තිථිය ලබා පවතී. සිද්ධි යෝගය උදේ 09.15න් ගෙවී ව්‍යාතිපාත යෝගය ලබයි. විෂ්ටිකරණය උදේ 11.26න් ගෙවී බව කරණය ලබා එය රාත්‍රී 11.02න් ගෙවී බාලව කරණය උදාව පවතී.

විෂ කලාව – නාසය
අමෘත කලාව – හිස්ඳුමුන
මරු – ගිනිකොන
යෝගිනි – වයඹ
සුබ දිසාව – නැඟෙනහිර


මැයි 06 සෙනසුරාදා

මේෂ රවි 23 භාග වෙසක් අව පෑලවිය තිථිය ලත් ශනි දින ඉර උදාව 05.56 ඉර බැසීම 06.19 විසා නැකත රාත්‍රි 09.11න් ගෙවී අනුර නැකත ලබයි. වෙසක් අව පෑලවිය තිථිය රාත්‍රී 09.51 න් ගෙවී අව දියවක තිථිය ලබා පවතී. ව්‍යාතිපාත යෝගය උදේ 07.30න් ගෙවී වාරියන් යෝගය ලබයි. බාලවකරණය උදේ 10.31න් ගෙවී කෞලවකරණය ලබා එය රාත්‍රි 09.51න් ගෙවී තෛතිලකරණය උදාව පවතී.

විෂ කලාව – ගෙල
අමෘත කලාව – හිස
මරු – නැඟෙනහිර
යෝගිනි – නැඟෙනහිර
සුබ දිසාව – දකුණ


මැයි 07 ඉරිදා

මේෂ රවි 24 භාග වෙසක් අව දියවක තිථිය ලත් රවි දින ඉර උදාව 05.55 ඉර බැසීම 06.19 අනුර නැකත රාත්‍රි 08.20න් ගෙවී දෙට නැකත ලබයි. වෙසක් අව දියවක තිථිය රාත්‍රි 08.14න් ගෙවී අව තියවක තිථිය ලබයි. වාරියන් යෝගය අලුයම 05.22න් ගෙවී පරිඝ යෝගය ලබයි. තෛතිල කරණය උදේ 09.07න් ගෙවී ගරජ කරණය ලබා එය රාත්‍රි 08.14න් ගෙවී වණිජ කරණය උදාව පවතී.

විෂ කලාව – තනය
අමෘත කලාව – නළල
මරු – උතුර  යෝගිනී – උතුර
සුබ දිසාව – දකුණ


මැයි 08 සඳුදා

මේෂ රවි 25 භාග වෙසක් අව තියවක තිථිය ලත් සඳු දින ඉර උදාව 05.55 ඉර බැසීම 06.19 දෙට නැකත රාත්‍රි 07.09න් ගෙවී මුල නැකත ලබයි. වෙසක් අව තියවක තිථිය සවස 06.18න් ගෙවී අව ජලවක තිථිය ලබයි. පරිඝ යෝගය අලුයම 02.52න් ගෙවී ශිව යෝගය ලබයි. වණිජකරණය උදේ 07.20න් ගෙවී විෂ්ටිකරණය ලබා එය සවස 06.18න් ගෙවී බව කරණය උදාව පවතී.

විෂ කලාව – ලැම
අමෘත කලාව – බැම  
මරු – වයඹ  
යෝගිනී – ගිනිකොන
සුබ දිසාව – උතුර


මැයි 09 අඟහරුවාදා

මේෂ රවි 26 භාග වෙසක් අව ජලවක තිථිය ලත් කුජ දින ඉර උදාව 05.55 ඉර බැසීම 06.19 මුල නැකත සවස 05.45 න් ගෙවී පුවසල නැකත ලබයි. වෙසක් අව ජලවක තිථිය සවස 04.09න් ගෙවී අව විසේනිය තිථිය ලබයි. ශිව යෝගය අලුයම 12.09න් ගෙවී සිද්ධ යෝගය ලබා එය රාත්‍රි 09.16න් ගෙවී සාධ්‍ය යෝගය උදාව පවතී. බවකරණය අලුයම 05.17න් ගෙවී බාලවකරණය ලබා එය සවස 04.09න් ගෙවී කෞලවකරණය උදාව පවතී.

විෂ කලාව – පෙකණිය
අමෘත කලාව – කන
මරු – බටහිර
යෝගිනී – නිරිත
සුබ දිසාව – නැඟෙනහිර


මැයි 10 බදාදා

මේෂ රවි 27 භාග වෙසක් අව විසේනිය තිථිය ලත් බුධ දින ඉර උදාව 05.55 ඉර බැසීම 06.19 පුවසල නැකත සවස 04.13න් ගෙවී උත්‍රසල නැකත ලබයි. වෙසක් අව විසේනිය තිථිය දහවල් 01.51න් ගෙවී අව සැටවක තිථිය ලබයි. සාධ්‍ය යෝගය සවස 06.17න් ගෙවී ශුභ යෝගය ලබයි. කෞලව කරණය අලුයම 03.01න් ගෙවී තෛතිල කරණය ලබා එය දහවල් 01.51න් ගෙවී ගරජ කරණය උදාව පවතී.

විෂ කලාව – ලිංග, යෝනි
අමෘත කලාව – ඇස
මරු – නිරිත  
යෝගිනි – දකුණ
සුබ දිසාව – නැඟෙනහිර


මැයි 11 බ්‍රහස්පතින්දා

මේෂ රවි 28 භාග වෙසක් අව සැටවක තිථිය ලත් ගුරු දින ඉර උදාව 05.55 ඉර බැසීම 06.19 උත්‍රසල නැකත දහවල් 02.38 න් ගෙවී සුවන නැකත ලබයි. වෙසක් අව සැටවක තිථිය දහවල් 11.29න් ගෙවී අව සතවක තිථිය ලබයි. ශුභ යෝගය සවස 03.17න් ගෙවී ශුභ්‍ර යෝගය ලබයි. ගරජ කරණය අලුයම 12.40න් ගෙවී වණිජ කරණය ලබා එය දහවල් 11.29න් ගෙවී විෂ්ටිකරණය ලබා එය රාත්‍රි 10.19න් ගෙවී බව කරණය උදාව පවතී.

විෂ කලාව – දණහිස
අමෘත කලාව – නාසය
මරු – දකුණ
යෝගිනි – බටහිර
සුබ දිසාව – නැඟෙනහිර

 
සැකසීම
සංජීව අඹුවන්ගල
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
4 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.