සතියේ පඤ්චාංගය

ඔක්තෝබර් 27, 2023

ශකවර්ෂ 1945 ක් වූ තුලා රවි 10 භාග වප් පුර තුදුස්වක තිථිය ලත් කිවිදින සිට එම රවි 16 භාග වප් අව විසේනිය ලත් ගුරු දින දක්වායි.

 

ග්‍රහයෝ සහ රාශි

 

රවි – තුලා

කුජ – තුලා

බුධ – තුලා

ගුරු – මේෂ (වක්‍ර)

ශුක්‍ර – සිංහ

ශනි – කුම්භ

රාහු – මේෂ ( 30 දා සවස 05.55 මීන)

කේතු – තුලා (30 දා සවස 5.55 කන්‍යා)

යුරේනස් – මේෂ

නැප්චූන් – මීන

 

ග්‍රහයෝ සහ නැකැත්

රවි – සා

කුජ – සා (නොවැ. 02 දා අලුයම 03.21 විසා)

බුධ – සා ( 31 දා අලුයම 06.30 විසා)

ගුරු – බෙරණ

ශුක්‍ර – සිත

ශනි – දෙනට

රාහු –අස්විද (ඔක්. 30 දා සවස 05.55 රේවතී)

කේතු – සිත

යුරේනස් – බෙරණ

නැප්චූන් – පුවපුටුප

 

පෝය

ඔක්තෝබර් 28 සෙනසුරාදා අලුයම 04.19න් පුර පසළොස්වක ලබා 29 ඉරිදා අලුයම 01.57න් ගෙවේ. 28 සෙනසුරාදා සිල්.

 

චන්ද්‍ර චාරය

28 දා උදේ 07.33 මේෂ

30 දා උදේ 10.32 වෘෂභ

 

දිනූ තත්ත්වය

 

ඔක්තෝබර් 27 සිකුරාදා

තුලා රවි 10 භාග වප් පුර තුදුස්වක තිථිය ලත් කිවිදින ඉර උදාව 05.57 ඉර බැසීම 05.52 උත්‍රපුටුප නැකත උදේ 09.27න් ගෙවී රේවතී නැකත ලබයි. වප් පුර තුදුස්වක තිථිය උදේ 06.59න් ගෙවී පුර පසළොස්වක තිථිය ලබා පවතී. වප්පුර තෙළෙස්වක තිථිය උදේ 06.59න් ගෙවී පුර තුදුස්වක තිථිය ලබා පවතී. ව්‍යාඝාත යෝගය අලුයම 05.23න් ගෙවී හර්ෂණ යෝගය ලබයි. තෛතිල කරණය උදේ 06.59න් ගෙවී ගරජ කරණය ලබා එය සවස 05.39න් ගෙවී වණිජ කරණය උදාව පවතී.

විෂ කලාව – ඇස

අමෘත කලාව – නළල

මරු – ගිනිකොන

යෝගිනී – බටහිර

සුබ දිසාව – උතුර

ඔක්තෝබර් 28 සෙනසුරාදා

තුලා රවි 11 භාග වප් පුර පසළොස්වක තිථිය ලත් ශනි දින ඉර උදාව 05.57 ඉර බැසීම 05.52 රේවතී නැකතට උදේ 07.33න් ගෙවී අස්විද නැකත ලබයි. වප් පුර තුදුස්වක තිථිය අලුයම 04.19න් ගෙවී පුර පසළොස්වක තිථිය ලබා පවතී. හර්ෂණ යෝගය අලුයම 02.03න් ගෙවී වජ්‍ර යෝගය ලබා එය රාත්‍රි 10.55න් ගෙවී සිද්ධි යෝගය ලබයි. වණිජ කරණය අලුයම 04.19න් ගෙවී විෂ්ටිකරණය ලබා එය සවස 03.08න් ගෙවී බව කරණය උදාව පවතී.

විෂ කලාව – නාසය

අමෘත කලාව – හිස්මුදුන

මරු – නැඟෙනහිර

යෝගිනී – වයඹ

සුබ දිසාව – උතුර

ඔක්තෝබර් 29 ඉරිදා

තුලා රවි, 12 භාග වප් අව පෑලවිය ලත් රවි දින ඉර උදාව 05.57 ඉර බැසීම 05.51 අස්විද නැකත අලුයම 05.56න් ගෙවී බෙරණ නැකත ලබයි. වප් පුර පසළොස්වක තිථිය අලුයම 01.57න් ගෙවී වප් අව පෑලවිය තිථිය ලබා එය රාත්‍රී 11.58න් ගෙවී වප් අව දියවක තිථිය ලබයි. සිද්ධි යෝගය රාත්‍රි 08.05න් ගෙවී ව්‍යාතිපාත යෝගය ලබයි. බව කරණය අලුයම 01.57න් ගෙවී බාලව කරණය ලබා එය දහවල් 12.55න් ගෙවී කෞලව කරණය උදාවී එදින රාත්‍රි 11.58න් ගෙවී තෛතිල කරණය උදාවෙයි.

විෂ කලාව – ගෙල

අමෘත කලාව – හිස

මරු – උතුර

යෝගිනී – නැඟෙනහිර

සුබ දිසාව – දකුණ

ඔක්තෝබර් 30 සඳුදා

තුලා රවි 13 භාග වප් අව දියවක තිථිය ලත් සඳු දින ඉර උදාව 05.58 ඉර බැසීම 05.51 බෙරණ නැකත අලුයම 04.43න් ගෙවී කැති නැකත ලබයි. වප් අව තියවක තිථිය රාත්‍රි 10.29න් ගෙවී අව තියවක තිථිය ලබා පවතී. ව්‍යාපාත යෝගය සවස 05.38න් ගෙවී වාරියන් යෝගය ලබයි. තෛතිල කරණය උදේ 11.09න් ගෙවී ගරජ කරණය ලබා එය රාත්‍රි 10.29න් ගෙවී වණිජ කරණය උදාව පවතී.

විෂ කලාව – තනය

අමෘත කලාව – නළල

මරු – වයඹ යෝගිනී – උතුර

සුබ දිසාව – නැඟෙනහිර

ඔක්තෝබර් 31 අඟහරුවාදා

තුලා රවි 14 භාග වප් අව තියවක තිථිය ලත් කුජ දින ඉර උදාව 05.58 ඉර බැසීම 05.51 කැති නැකත අලුයම 04.03න් ගෙවී රෙහෙන නැකත ලබයි. වප් අව තියවක තිථිය රාත්‍රි 09.37න් ගෙවී වප් අව ජලවක තිථිය ලබයි. වාරියන් යෝගය සවස 03.39න් ගෙවී පරිඝ යෝගය ලබයි. වණිජ කරණය උදේ 09.56න් ගෙවී විෂ්ටි කරණය ලබා එය රාත්‍රි 09.37න් ගෙවී බව කරණය උදාව පවතී.

විෂ කලාව – ළැම

අමෘත කලාව – බැම

මරු – බටහිර

යෝගිනී – ගිනිකොන

සුබ දිසාව – නැඟෙනහිර

නොවැම්බර් 01 බදාදා

තුලා රවි 15 භාග වප් අව ජලවක තිථිය ලත් බුධ දින ඉර උදාව 05.58 ඉර බැසීම 05.51 රෙහෙන නැකත අලුයම 04.00න් ගෙවී මුවසිරස නැකත ලබයි. වප් අව ජලවක තිථිය රාත්‍රි 09.26න් ගෙවී අව විසේනිය තිථිය ලබා පවතී. පරිඝ යෝගය දහවල් 02.12න් ගෙවී ශිව යෝගය ලබයි. බව කරණය උදේ 09.24න් ගෙවී බාලව කරණය ලබා එය රාත්‍රි 09.26න් ගෙවී කෞලව කරණය උදාව පවතී.

විෂ කලාව – පෙකණිය

අමෘත කලාව – කන

මරු – නිරිත

යෝගිනී – නිරිත

සුබ දිශාව – දකුණ

නොවැම්බර් 02 බ්‍රහස්පතින්දා

තුලා රවි 16 භාග වප් අව විසේනිය ගත් ගුරු දින ඉර උදාව 05.58 ඉර බැසීම 05.51 මුවසිරස නැකත අලුයම 04.38න් ගෙවී අද නැකත ලබයි. වප් අව විසේනිය තිථිය රාත්‍රි 09.58න් ගෙවී අව සැටවක තිථීය ලබා පවතී. ශිව යෝගය දහවල් 01.18න් ගෙවී සිද්ධි යෝගය ලබයි. කෞලව කරණය උදේ 9.35න් ගෙවී තෛතිල කරණය ලබා එය රාත්‍රි 09.58න් ගෙවී ගරජ කරණය උදාව පවතී.

විෂ කලාව – දණහිස

අමෘත කලාව – නාසය

මරු – දකුණ යෝගිනි – නිරිත

සුබ දිසාව – නැඟෙනහිර

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
7 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.