සතියේ පඤ්චාංගය

දෙසැම්බර් 8, 2023

ශකවර්ෂ 1945ක් වූ වෘශ්චික රවි 22 භාග ඉල් අව එකොළොස්වක තිථිය ලත් කිවි දින සිට එම රවි 28 භාග උඳුවප් පුර දියවක තිථිය ලත් ගුරු දින දක්වායි.

 

ග්‍රහයෝ සහ රාශි

රවි – වෘශ්චික

කුජ – වෘශ්චික

බුධ – ධනු

ගුරු – මේෂ (වක්‍ර)

ශුක්‍ර – තුලා

ශනි – කුම්භ

රාහු – මීන

කේතු – කන්‍යා

යුරේනස් – මේෂ (වක්‍ර)

නැප්චූන් – මීන (වක්‍ර)

 

 

ග්‍රහයෝ සහ නැකැත්

රවි – දෙට

කුජ – අනුර ( 09 දා සවස 06.53 දෙට)

බුධ – මුල (10 දා අලුයම 01.58 පුවසල)

ගුරු – අස්විද

ශුක්‍ර – සා

ශනි – දෙනට (නිවෘත)

රාහු – රේවතී

කේතු – සිත

යුරේනස් – බෙරණ

නැප්චූන් – පුවපුටුප

 

පෝය

දෙසැම්බර් 12 අඟහරුවාදා උදේ 06.25න් අමාවක ලබා 13 බදාදා අලුයම 05.03න් ගෙවේ. 12 අඟහරුවාදා සිල්

 

 

චන්ද්‍ර චාරය

08 දා රාත්‍රි 09.51 තුලා

11දා උදේ 06.12 වෘශ්චික

13 දා දහවල් 11.04 ධනු

දිනූ තත්ත්ූවය

දෙසැම්බර් 08 සිකුරාදා

වෘශ්චික රවි 22 භාග ඉල් අව එකොළොස්වක තිථිය ලත් කිවි දින ඉර උදාව 06.10 ඉර බැසීම 05.54. හත නැකත උදේ 08.53න් ගෙවී සිත නැකත ලබයි. ඉල් අව දසවක තිථිය අලුයම 05.08න් ගෙවී අව එකොළොස්වක තිථිය ලබයි. සෞභාග්‍ය යෝගය දවස පුරාම යෙදී පවතී. විෂ්ටිකරණය අලුයම 05.08න් ගෙවී බව කරණය ලබා එය සවස 05.51න් ගෙවී බාලව කරණය උදාව පවතී.

විෂ කලාව – පතුල

අමෘත කලාව – ලිංග, යෝනි

මරු – ගිනිකොන

යෝගිනී – ගිනිකොන

සුබ දිසාව – දකුණ

 

දෙසැම්බර් 09 සෙනසුරාදා

වෘශ්චික රවි 23 භාග ඉල් අව දොළොස්වක තිථිය ලත් ශනි දින ඉර උදාව 06.11 ඉර බැසීම 05.55 සිත නැකත උදේ 10.41න් ගෙවී සා නැකත ලබයි. ඉල් අව එකොළොස්වක තිථිය උදේ 06.32න් ගෙවී අව දොළොස්වක තිථිය ලබා පවතී. සෞභාග්‍ය යෝගය අලුයම 12.02න් ගෙවී ශෝභන යෝගය ලබා එය රාත්‍රි 11.34න් ගෙවී අතිගණ්ඩ යෝගය ලබයි. බාලව කරණය උදේ 06.32න් ගෙවී කෞලව කරණය ලබා එය සවස 06.54න් ගෙවී තෛතිල කරණය උදාව පවතී.

විෂ කලාව – කෙණ්ඩ

අමෘත කලාව – දණහිස

මරු – නැඟෙනහිර

යෝගිනී – නිරිත

සුබ දිසාව – දකුණ

 

දෙසැම්බර් 10 ඉරිදා

වෘශ්චික රවි 24 භාග ඉල් අව තෙළෙස්වක ලත් රවි දින ඉර උදාව 06.11 ඉර බැසීම 05.55 සා නැකත දහවල් 11.47න් ගෙවී විසා නැකත ලබයි. ඉල් අව දොළොස්වක තිථිය උදේ 07.13න් ගෙවී අව තෙළෙස්වක තිථිය ලබයි. අතිගණ්ඩ යෝගය රාත්‍රි 10.32න් ගෙවී සුකර්ම යෝගය ලබයි. තෛතිල කරණය උදේ 07.13න් ගෙවී ගරජ කරණය ලබා එය රාත්‍රි 07.13න් ගෙවී වණිජ කරණය උදාව පවතී.

විෂ කලාව – දණහිස

අමෘත කලාව – කෙණ්ඩ

මරු – උතුර

යෝගිනි – දකුණ

සුබ දිසාව – නැඟෙනහිර

 

දෙසැම්බර් 11 සඳුදා

වෘශ්චික රවි 25 භාග ඉල් අව තුදුස්වක තිථිය ලත් සඳු දින ඉර උදාව 06.11 ඉර බැසීම 05.55 විසා නැකත දහවල් 12.11න් ගෙවී අනුර නැකත ලබයි. ඉල් අව තෙළෙස්වක තිථිය උදේ 07.10න් ගෙවී අව තුදුස්වක තිථිය ලබයි. සුකර්ම යෝගය රාත්‍රි 08.55න් ගෙවී ධෘති යෝගය ලබයි. වණිජ කරණය උදේ 07.10න් ගෙවී විෂ්ටිකරණය ලබා එය සවස 06.49න් ගෙවී ශකුණ කරණය උදාව පවතී.

විෂ කලාව – ලිංග, යෝනි

අමෘත කලාව – පතුල

මරු – වයඹ

යෝගිනි – බටහිර

සුබ දිසාව – දකුණ

 

දෙසැම්බර් 12 අඟහරුවාදා

වෘශ්චික රවි 26 භාග ඉල් අමාවක ලත් කුජ දින ඉර උදාව 06.12 ඉර බැසීම 05.56 අනුර නැකත දහවල් 11.54න් ගෙවී දෙට නැකත ලබයි. ඉල් අව තුදුස්වක තිථිය උදේ 06.25න් ගෙවී අමාවක තිථිය ලබයි. ධෘති යෝගය සවස 06.48න් ගෙවී ශුල යෝගය ලබයි. ශකුණ කරණය උදේ 06.25න් ගෙවී චතුෂ්පාද කරණය ලබා එය සවස 05.44න් ගෙවී නාග කරණය උදාව පවතී.

විෂ කලාව – පෙකණිය

අමෘත කලාව – මාපටැඟිලි

මරු – බටහිර

යෝගිනී – ඊසාන

සුබ දිසාව – උතුර

 

දෙසැම්බර් 13 බදාදා

වෘශ්චික රවි 27 භාග උඳුවප් පුර පෑලවිය ලත් බුධ දින ඉර උදාව 06.12 ඉර බැසීම 05.56 දෙට නැකත දහවල් 11.04න් ගෙවී මුල නැකත ලබයි. ඉල් අමාවක තිථිය අලුයම 05.03න් ගෙවී උඳුවප් පුර පෑලවිය තිථිය ලබා පවතී. ශුල යෝගය සවස 04.16න් ගෙවී ගණ්ඩ යෝගය ලබයි. නාගකරණය අලුයම 05.03න් ගෙවී කිංස්තුංග කරණය ලබා එය සවස 04.07න් ගෙවී බව කරණය උදාව පවතී.

විෂ කලාව – ළැම

අමෘත කලාව – මාපටැඟිලි

මරු – නිරිත

යෝගිනී – නැඟෙනහිර

සුබ දිශාව – උතුර

 

දෙසැම්බර් 14 බ්‍රහස්පතින්දා

වෘශ්චික රවි 28 භාග උඳුවප් පුර දියවක ලත් ගුරු දින ඉර උදාව 06.13 ඉර බැසීම 05.57 මුල නැකත උදේ 09.47න් ගෙවී පුවසල නැකත ලබයි. උඳුවප් පුර පෑලවිය තිථිය අලුයම 03.10න් ගෙවී පුර දියවක තිථිය ලබා පවතී. ගණ්ඩ යෝගය දහවල් 01.23න් ගෙවී වෘධි යෝගය ලබයි. බව කරණය අලුයම 03.10න් ගෙවී බාලව කරණය ලබා එය දහවල් 02.04න් ගෙවී කෞලව කරණය උදාව පවතී.

විෂ කලාව – තනය

අමෘත කලාව – පතුල

මරු – දකුණ

යෝගිනී – උතුර

සුබ දිසාව – නැඟෙනහිර

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.