දිව්‍යමය සුබ මුහුර්ත (ඔක්තෝබර් 01 දා සිට 07 දක්වා)

ඔක්තෝබර් 1, 2021

01 ශු උදේ 08.27 සිට උදේ 08.45 දක්වා

02 ශ අලුයම 05.57 සිට උදේ 06.27 දක්වා

03 ර උදේ 07.33 සිට උදේ 07.57 දක්වා

04 ච උදේ 06.57 සිට උදේ 07.09 දක්වා

05 කු උදේ 09.09 සිට උදේ 09.27 දක්වා

06 බු උදේ 08.27 සිට උදේ 08.45 දක්වා

07 ගු උදේ 10.27 සිට උදේ 10.57 දක්වා

 

ඉරිදා, අඟහරුවාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සෙනසුරාදා දකුණු පය පෙරට තබා ද, සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා වම්පය පෙරට තබා ද, සුබ කටයුතු ආරම්භයට සුබයි.

 

චම්පිකා අඹුවන්ගල

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 13 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.