2025 වසරේ ජනවාරි සිට අප්‍රේල් දක්වා සියලු සුබ වැඩට සුබ නැකත්

ජුනි 14, 2024

 

අකුරු කියැවීමට

1.2025 ජනවාරි 2 බ්‍රහස්: උදේ 10.35ට බටහිර බලා

2. 2025 ජනවාරි 30 බ්‍රහස්: උදේ 10.30ට නැඟෙ: බලා

3. 2025 පෙබරවාරි 20 බ්‍රහස්: උදේ 6.31ට උතුර බලා

4. 2025 පෙබරවාරි 28 සිකු: උදේ 6.25ට උතුර බලා

5. 2025 මාර්තු 19 බදාදා උදේ 6.29ට නැඟෙනහිර බලා

6. 2025 මාර්තු 26 බදාදා උදේ 9.14ට උතුර බලා

7. 2025 අප්‍රේල් 2 බදාදා උදේ 9.11ට නැඟෙනහිර බලා

8. 2025 අප්‍රේල් 18 සිකුරාදා උදේ 8.26ට දකුණ බලා

 

දරු උපත් සඳහා

1. 2025 ජනවාරි 9 ගුරු දින උදේ 9.27ට නැඟෙ: බලා

2. 2025 ජනවාරි 30 ගුරු දින උදේ 9.30 උතුර බලා

3. පෙබරවාරි 20 ගුරුදින උදේ 6.31 උතුර බලා

4. මාර්තු 19 බදාදා උදේ 11.28 නැඟෙනහිර බලා

5. මාර්තු 26 බදාදා උදේ 9.15 නැඟෙනහිර බලා

6. අප්‍රේල් 09 බදාදා උදේ 9.06 නැඟෙනහිර බලා

7. අප්‍රේල් 18 සිකුරාදා උදේ 10.03ට උතුර බලා

8. අප්‍රේල් 28 සඳුදා උදේ 11.00 දකුණ බලා

 

විවාහ මංගල කටයුතු සඳහා

1. 2025 ජනවාරි 30 ගුරු දින උදේ 10.31 නැඟෙ: බලා

2. 2025 මාර්තු 19 බදාදා උදේ 11.28ට නැඟෙ: බලා

3. 2025 මාර්තු 26 බදාදා උදේ 9.15 උතුර බලා

4. 2025 අප්‍රේල් 9 බදාදා උදේ 9.06ට නැඟෙනහිර බලා

 

නිවාස ඉදිකිරිම් සඳහා

1. 2025 ජනවාරි 15 බදාදා උදේ 8.06ට නැඟෙ: බලා

2. 2025 ජනවාරි 30 ගුරු දින උදේ 10.31ට නැඟෙ: බලා

3. 2025 පෙබරවාරි 28 සිකුරාදා උදේ 6.25ට උතුර බලා

4. 2025 මාර්තු 19 බදාදා උදේ 6.29 නැඟෙනහිර බලා

5. 2025 අප්‍රේල් 18 සිකුරාදා උදේ 10.03ට නැඟෙ: බලා

6. 2025 මැයි 7 බදාදා උදේ 7.36 නැඟෙනහිර බලා

 

ඉඳුල් කටගෑමට

1. 2025 ජන. 15 බදාදා උදේ 8.00 නැඟෙනහිර බලා

2. 2025 ජනවාරි 30 ගුරු දින උදේ 10.31 නැඟෙ: බලා

3. 2025 පෙබරවාරි 28 සිකුරා උදේ 6.25 උතුර බලා

4. 2025 මාර්තු 19 බදාදා උදේ 6.29 නැඟෙනහිර බලා

5. 2025 මාර්තු 26 බදාදා උදේ 9.14 උතුර බලා

6. 2025 අප්‍රේල් 10 ගුරු දින උදේ 9.06 නැඟෙනහිර බලා

7. 2025 අප්‍රේල් 18 සිකුරාදා උදේ 10.03 උතුර බලා

 

වෙළෙඳාමට

1. 2025 ජනවාරි 16 ගුරු දින උදේ 6.28 නැඟෙනහිර බලා

2. 2025 පෙබරවාරි 20 ගුරු දින උදේ 6.31 උතුර බලා

3. 2025 පෙබරවාරි 28 සිකුරාදා උදේ 6.26 උතුර බලා

4. 2025 මාර්තු 19 බදාදා උදේ 11.28 නැඟෙනහිර බලා

5. 2025 මාර්තු 26 බදාදා උදේ 9.15 නැඟෙනහිර බලා

6. 2025 අප්‍රේල් 18 සිකුරාදා උදේ 10.03 නැඟෙනහිර බලා

 

කන් විදීමට

1. 2025 ජනවාරි 15 බදාදා උදේ 8.00 නැඟෙ: බලා

2. 2025 ජනවාරි 30 ගුරුදින උදේ 10.31 නැඟෙ: බලා

3. 2025 මාර්තු 19 බදාදා උදේ 6.29 නැඟෙ: බලා

4. 2025 මාර්තු 26 බදාදා උදේ 9.14 උතුර බලා

5. 2025 අප්‍රේල් 7 සඳුදා උදේ 11.07 දකුණ බලා

6. 2025 මැයි 2 සිකුරාදා උදේ 10.00ට උතුර බලා

 

ගෙවැදීමට

1. 2025 ජනවාරි 15 බදාදා උදේ 08.03 නැඟෙ: බලා

2. 2025 ජනවාරි 30 ගුරුදින උදේ 10.31 නැඟෙ: බලා

3. 2025 පෙබරවාරි 20 ගුරු දින උදේ 6.31ට උතුර බලා

 

හිස කෙස් කැපීමට

1. 2025 ජනවාරි 30 ගුරු දින උදේ 10.31ට උතුර බලා

2. 2025 පෙබරවාරි 20 ගුරු දින උදේ 6.31 උතුර බලා

3. මාර්තු 19 බදාදා උදේ 6.29 නැඟෙනහිර බලා

4. අප්‍රේල් 9 බදාදා උදේ 9.06 නැඟෙනහිර බලා

 

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
8 + 9 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.