ඡ්‍යොතිර්වේදි ජේ.ගුණපාල

2021-01-07 18:30:00
පැරණි ගොවි ජනතාවගේ සිට අද වර්තමාන තාක්ෂණය මධ්‍යයේ ගමන් කරන සමාජය දක්වා ඡ්‍යොතිෂය සමඟ ඉමහත් සබැඳියාවක් ජනතාව තුළ වර්ධනය වෙමින් පැවතුණේය.එදා අප මහ බෝසතාණන් වහන්සේ මව්කුසින් බිහිවූ මොහොතේ ශරීරගත ඡ්‍යොතිෂමය අංග ලක්ෂණ හා අහසේ දිස්වූ ග්‍රහ තාරකා...