ඡ්‍යොතිර්වේදී ජී. එච්. ඩබ්. සිල්වා

2023-12-28 18:30:00
ජන්මියකුගේ අධ්‍යාපන තත්ත්වය පිළිබඳව පෙන්වන්නේ 4 වැනි භාවය මඟින්ය. ජන්මියා යොමුවන මූලික අධ්‍යාපන ක්‍ෂේත්‍රය සහ එහි ඇතිකර ගන්නා ප්‍රගතිය 4 වැනි භාවය මඟින් නිගමනය කළ හැකිවන අතර උසස් අධ්‍යාපනය වෙත යොමුවීම සහ ඒවායේ සාර්ථකත්වය 9 වැනි භාවය මඟින්...
2023-11-23 18:30:00
සෑම කටයුත්තක් ආරම්භ කරන අවස්ථාවේදී මතුවන පාලක ග්‍රහයන් එම කාර්ය අවසන්වන විටදීද ක්‍රියාත්මකවන බව ක්‍රිෂ්ණමූර්ති පද්ධතිය අනුව පෙන්වයි. එසේම ඒ අතරතුර ඇතිවන වෙනත් අවස්ථාවලදීද, ආරම්භයේදී මතුවූ පාලක ග්‍රහයන් ක්‍රියාත්මක වෙයි. එනම්, දරු උපතකදී...
2023-11-09 18:30:00
ඡ්‍යොතිෂ්‍ය ශාස්ත්‍රයාණුකූලව බලනවිට සෑම මොහොතක්ම ග්‍රහයන් සමූහයගේ පාලනයට යටත් වෙයි. ජන්ම පත්‍රයක හෝ තත්කාල කේන්‍ද්‍රයක යම්කිසි කාරණයක් සම්බන්‍ධයෙන් විමසීමක් කරනු ලබන අවස්ථාවකදී මතුවන පාලක ග්‍රහයන් එහි ආරම්භය සිදුවූ අවස්ථාවේදී සහ අවසන් ක්‍...
2023-10-12 18:30:00
ජන්ම පත්‍රයක 1 වැනි භාවයේ සිට එකතුකරගෙන ආ දේවල් එනම්, 11 වැනි භාවය දක්වා ලැබීම හෙවත් අයස්ථානයේ ඇති දේවල් සියල්ල 12 වැනි භාවය මගින් ඉවත් කරයි. ඒ නිසා එය ජන්මියාගේ වැය ස්ථානය වෙයි. එනම්, ආයෝජන සහ තැන්පත් කිරීම් සඳහා ද මේ භාවය ක්‍රියාත්මක වන...
2023-09-28 18:30:00
ජන්ම පත්‍රයක පළමු වැනි භාවය මඟින් ඔහු ගැන සියලුම තොරතුරු පෙන්වන අතර, එතැන් සිට ඉදිරියට ඇති භාව මඟින් ජන්මියා මුහුණදෙන දේවල් සහ පවුලේ සෑම දෙනාගේම තොරතුරු ගැනද විස්තර පෙන්වා 10 වැනි භාවය මගින් ඔහුගේ රැකියාව සහ කීර්තිය පෙන්වා ජන්මියා එතෙක් ආ...
2023-09-21 18:30:00
ඔබ ලඟ ජන්ම පත්‍රයක් ඇතිවිටකදී මෙන්ම නැති අවස්ථාවකදී වුවද තත්කාල විමසුමක් කළ හැකිය. තත්කාල කේන්‍ද්‍රයක් යොදාගෙන යම් කරුණක් සම්බන්‍ධව පිළිතුරක් ලබාගෙන, ජන්ම පත්‍රය මගින් තවදුරටත් තහවුරු කරගත හැකිවෙයි. තත්කාල කේන්‍ද්‍රයක් මගින් පිළිතුරක්...