අනිකුත්

2024-03-27 18:30:00
 ඉර උදාව - පෙ.ව. 06.24 ඉර බැසීම - ප.ව. 06.23 රාහු කාලය - දහවල් 12.23 - 01.53 සුබ දිශාව - දකුණ මේෂසැනසිලිදායක ලෙස දවස ගෙවී යයි. හිතමිතුරු ඇසුරට කටයුතු යෙදෙන බවක් පෙනේ. පවුලේ භෝජන සංග්‍රහයකට සැලසුමක් ඇති කර ගන්නා බවක් පෙනේ....
2024-02-22 18:30:00
2024-02-15 18:30:00
2024-02-08 18:30:00
2024-02-01 18:30:00
2024-01-25 18:30:00