ලග්න පලාපල

2021-11-25 18:30:00
මේෂරැකියාවේ ස්ථාන මාරුවක්හිතාමතා කටයුතු කීපයක් අතපසු කරන සතියක් වන අතර, මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා 5, 6, 7 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. පැරැණි හිතවත්කමක් අලුත්වීමෙන් අලුත් බලාපොරොත්තු කීපයක් ඇති කරයි. මව්පස ඥාතියකුට අපල සහගත සතියකි.රැකියාවේ ස්ථාන...
2021-11-18 18:30:00
මේෂතනතුරු මාරුවක්සැනසිලිදායක ලෙස සතිය ආරම්භ වෙමින් පවතින කාලයක් වන අතර මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා 1,2,3,4 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. හදිසි දේපල ලැබීමකට හිමිකම් ඇති සතියකි. පවුලේ කටයුතු පිළිබඳ වෙනදාට වඩා උනන්දුවක් ඇති කරයි.නිතර හට ගන්නා වාත රෝගයක්...
2021-11-11 18:30:00
මේෂහදිසි මුදල් ලැබීමක්තනතුරු මාරුවක් හේතුවෙන් සිතේ නොසන්සුන්තාවයක් ඇති කරමින් සතිය ආරම්භ වන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා මේ සතියේ11, 12,1 යන භාවස්ථාන වල ගමන් කරයි. නිතර ගත සිත වෙහෙසා කටයුතු කිරීමට සිදුවන සතියකි. තමා ළඟින් ඇසුරු කළ...
2021-11-04 18:30:00
මේෂ-ආර්ථික ප්‍රතිලාභමේෂ ලග්න හිමි ඔබට මේ සතිය ආරම්භය තරමක් දුර‌ට සැනසිලිදායක බවක් පෙන්නුම් කරන අතර සඳු ග්‍රහයා මේ සතියේ 7,8,9,10 යන භාවස්ථාන වල ගමන් කරයි. පවුලේ ඥාති හිතවතුන්ගේ හමු වීමක් සිදුකරන කාලයකි. වෙනදාට වඩා ආර්ථික අතින් ප්‍රති ලාභ...
2021-10-28 18:30:00
මේෂ-අන්සතු වස්තු ලාභයක්ශාරීරික වෙහෙස ගෙන දෙන අන්දමේ කටයුතු යෙදෙන සතියක් වන අතර මේ සතියේ මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ගමන් කරන්නේ 4,5,6,7 යන භාවස්ථාන වලයි. තමාගේ පදිංචි ස්ථානය සම්බන්ධ වෙනස්කම් රැසක් සිදුකරන සතියකි. වෙනදාට වඩා ඇවිදිලි ඇති කරන...
2021-10-21 18:30:00
මේෂ - පවුලේ සිත් නොහොඳකමක්අවිවේකී උවත් සැලසුම් කීපයක් සාර්ථක කරගනිමින් සතිය ආරම්භ වන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ගමන් කරන්නේ 1,2,3,4 යන භාවස්ථාන වලයි. නිතර තමා හමුවට එන කෙනකු නිසා කරදරකාරී බවක් ඇති කරන කාලයක් වන අතර නොසිතූ ලෙස කටයුතු කීපයක්...