ධම්මිකා රාජපක්ෂ

2020-08-13 18:30:00
ඥාති උපකාරයක් වෘෂභ ලග්න හිමි ඔබට මේ සතිය උදාවන්නේ සඳු ග්‍රහයා 1,2,3,4 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරමිනි. තමාගේ නොසැලකිල්ල හා අපරීක්ෂාකාරි බව හේතුවෙන් නොසිතූ අනතුරු, ආබාධයකට මුහුණ පෑමට සිදුවේ. සැර උෂ්ණාධික ආහාර ගැනීම හේතුවෙන් ශරීර සෞඛ්‍ය...