සුභ නැකැත්

2020-09-17 18:30:00
ඉරිදා, අඟහරුවාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සෙනසුරාදා, දකුණු පය පෙරට තබා ද සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා, වම්පය පෙරට තබා ද සුබ කටයුතු ආරම්භයට සුදුසු වේ. 18 ශු - උදේ 08.25 සිට උදේ 08.53 දක්වා 19 ශ - දහවල් 12.06 සිට දහවල් 12.36 දක්වා 20 ර -...
2020-09-10 18:30:00
          11 ශු - උදේ 08.39 සිට උදේ 08.53 දක්වා 12 ශ - උදේ 07.41 සිට උදේ 08.17 දක්වා 13 ර - සවස 03.17 සිට සවස 03.47 දක්වා 14 ච - උදේ 10.10 සිට උදේ 10.41 දක්වා 15 කු - දහවල් 12.13 සිට දහවල්...
2020-09-03 18:30:00
රාශි චක්‍රයේ ග්‍රහයන් ස්ථානගත වීම අනුව සරසවි යෝගය යෙදෙන ක්‍රම කිහිපයකි. ඉන් බුධ ,ගුරු , සිකුරු යන ග්‍රහයින් ස්ථානගත වීමෙන් හා යෝග වීමෙන් යෙදෙන සරසවි යෝගය, මෙම ග්‍රහයින් තිදෙනා ජන්ම පත්‍රයක 1,2,4,5,7,9,10 යන භාවයන්හි ස්ථානගත වීමෙන් හා සංයෝග...
2020-08-27 18:30:00
ඉරිදා, අඟහරුවාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සෙනසුරාදා , දකුණු පය පෙරට තබා ද, සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා වම්පය පෙරට තබාද. ඔබට සුබ කාර්යයන් ආරම්භයට සුදුසු වේ. 28 ශු උදේ 07.06 සිට උදේ 07.16 දක්වා 29 ශ උදේ 07.40 සිට උදේ 08.08 දක්වා 30 ර උදේ...
2020-08-20 18:30:00
(අගෝස්තු 21 දා සිට 27 දක්වා)ඉරිදා, අඟහරුවාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සෙනසුරාදා, දකුණු පය පෙරට තබා ද, සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා වම්පය පෙරට තබා ද, ඕනෑම සුබ කාර්යයක් ආරම්භයට සුබදායකයි.21 ශු - උදේ් 08.36 සිට උදේ 08.46 දක්වා 22 ශ - සවස 04.52 සිට සවස...
2020-08-13 18:30:00
මේ අගෝස්තු මාසයයි. ඔබගේ විවාහ, නිවාසය සැබෑ කර ගන්න විශේෂ නැකැත් හිමි මාසයේ, සුවිශේෂී දවසක් අගෝස්තු 20 ගුරු දින, පංචාංග ශුද්ධිය ඇතිව උදාවෙයි. පුර පක්ෂයත් එදින අලුයම 02.07 සිට පුවපල් නැකත පවතියි. විවාහ කටයුතු, නිවාස වැඩ ආරම්භ වීම,...