ලග්න පලාපල

2021-02-11 18:30:00
අලුත් පදිංචියක්පවුලේ වගකීම් කීපයක් තමා වෙත පැවරෙමින් සතිය ආරම්භ වන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 11, 12, 1 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. අතරමඟ නවතා දමා තිබූ කටයුතු කීපයක් නැවත ආරම්භ කිරීමට මඟ සැලසේ. එමෙන්ම නිතර පවුලේ වැඩිහිටියකුගෙන් උපදෙස් ලබා...
2021-02-04 18:30:00
දියුණුවට පියවරඅලුත් වගකීම් කීපයක් තමා වෙත පැවරෙමින් සතිය ආරම්භ වන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 7,8,9,10 යන භාවස්ථාන වල ගමන් කරයි. නිතර කය වෙහෙසා කරන කටයුතු අධික කරන බවක් පෙනේ. එමෙන්ම නිතර ආගමික සහන පතන අතර, පවුලේ සුබ සිද්ධිය වෙනුවෙන්...
2021-01-28 18:30:00
හිතවතකුගේ කරදරයක්නිතර යන එන ගමන් පිළිබඳ සැලකිලිමත් වෙමින්, උදා වන මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා 4,5,6,7 යන භාවස්ථාන වල ගමන් කරනු ලබයි. මෙතෙක් පැවැති අනවශ්‍ය වියදම් කීපයක් මඟහැරී යන කාලයකි. පවුලේ කෙනකු වෙනුවෙන් ඇප කැපවී කටයුතු කිරීමට සිදුවන ලකුණු...
2021-01-28 18:30:00
මේෂ ලග්නයමේෂ ලග්න හිමියන් ජනවාරි මස මැද භාගය සහ ජූනි මස පළමු සති දෙක තුළ මෙන්ම සැප්තැමිබර් මස පළමු සති 3 තුළ රෝගාබාධ සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් විය යුතුව ඇත. විශේෂයෙන් වරින්වරශිර්ෂාබාධ, මිග්‍රේන් මෙන්ම හන්දිපත් රුජාව සහ කශේරුව ආශ්‍රිත ආබාධ පිට...
2021-01-21 18:30:00
වාහන හෝ ඉඩකඩම් හිමිකම් විශේෂ තරග විභාගයක් වෙනුවෙන් කටයුතු සැලසෙමින් ආරම්භ වන මේ සතියේ සඳුගේ ගමන 5, 6, 7, 8 යන භාවස්ථානවල සිදුවනු ලබයි. හිතවතෙකුගේ සහය ඇතිව කටයුතු කීපයක් සාර්ථක කර ගැනීමට හැකිවෙයි. තම දේපළක් සම්බන්ධ පැවැති ගැටලුවක්...
2021-01-14 18:30:00
රැකියා හිමිකම් පවුලේ සතුට සැනසුම වෙනුවෙන් පියවර කීපයක් ගනිමින් සිටින මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ උදාවන මේ සතියේ සඳුගේ ගමන 10,11,12,1 යන භාවස්ථානවල සිදුවනු ලබයි. මෙතෙක් ප්‍රමාද වු කටයුතු කීපයක් නැවත කර ගැනීමට මාර්ගය පෑදෙයි.සෙම් රෝග බහුල කාලයක්...