අද දවස

2024-07-18 18:30:00
 ඉර උදාව පෙ.ව. 06.03 ඉර බැසීම ප.ව. 06.31 රාහු කාලය උදේ 10.43 -12.17 සුබ දිශාව - නැඟෙනහිරමේෂඋත්සාහවන්තව කටයුතු කරන දිනයක් වන අතර මෙතෙක් ප්‍රමාදතා සිදු කළ කටයුතු කීපයක් සාර්ථක කර ගැනීමට හැකිවෙයි. අමතර ලැබීම් සහිත කටයුතු කීපයක් යෙදීමට ඉඩ...
2024-07-17 18:30:00
 ඉර උදාව - පෙ.ව. 06.02 ඉර බැසීම - ප.ව. 06.31 රාහු කාලය - දවල් 01.50 - 03.24 සුබ දිශාව - උතුර මේෂගේ දොර කටයුතු අධික කරන බවක් පෙනේ. අවිවේකී වුවත් සැලසුම් කීපයක් සාර්ථක කරගැනීමට අවස්ථාව උදා කරයි. වියදම් බහුල දිනයකි.වෘෂභපැරැණි...
2024-07-16 18:30:00
 ඉර උදාව - පෙ.ව. 06.02 ඉර බැසීම - ප.ව. 06.31 රාහු කාලය - දවල් 12.16 - 01.50 සුබ දිශාව - උතුර මේෂයටපත් වූ වාත වේදනාවක් නැවත මතුවිය හැකිය. පවුලේ අය අතර ප්‍රසිද්ධියට පත්වන අන්දමේ කරුණු කීපයක් ඇති කරයි. උත්සාහයෙන් කටයුතු සිදු කරන...
2024-07-15 18:30:00
 ඉර උදාව - පෙ.ව. 06.02 ඉර බැසීම- ප.ව. 06.31 රාහු කාලය - සවස 03.23 - 04.57 සුබ දිශාව - දකුණ මේෂගතට සිතට සැනසිල්ල අඩු කරයි. යටපත් වූ සෙම් රෝගයක් නැවත මතු කරයි. ශාස්ත්‍රීය කටයුත්තකට සම්බන්ධවීමට සිදුවන දිනයකි.වෘෂභඋගුර ආශි‍්‍රත...
2024-07-14 18:30:00
 ඉර උදාව - පෙ.ව. 06.02 ඉර බැසීම - ප.ව. 06.31 රාහු කාලය - උදේ 07.35 - 09.09 සුබ දිශාව - උතුර මේෂඅවිවේකී ලෙස දවස උදා කරයි. තීන්දු තීරණ ගැනීමේ දී දුරදිග සිතා බලන්න. පරම්පරාගත දේපළ ගැටලුවක් විසඳී යන බවක් පෙනේ.වෘෂභවිශ්වාසවන්ත කෙනකුගේ...
2024-07-13 18:30:00
 ඉර උදාව - පෙ.ව. 06.02 ඉර බැසීම - ප.ව. 06.31 රාහු කාලය - සවස 04.57 - 06.13 සුබ දිශාව - දකුණ මේෂවගකීම් බහුල වුවත් ඒවා ක්‍රමවත් ලෙස කරගෙන යෑමට කටයුතු යෙදෙන බවක් පෙනේ. ආගමික භක්තිය ඇති කරන කටයුතු කීපයකට සම්බන්ධවීමට සිදුවෙන දිනයකි....