ලග්න පලාපල

2021-10-21 18:30:00
මේෂ - පවුලේ සිත් නොහොඳකමක්අවිවේකී උවත් සැලසුම් කීපයක් සාර්ථක කරගනිමින් සතිය ආරම්භ වන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ගමන් කරන්නේ 1,2,3,4 යන භාවස්ථාන වලයි. නිතර තමා හමුවට එන කෙනකු නිසා කරදරකාරී බවක් ඇති කරන කාලයක් වන අතර නොසිතූ ලෙස කටයුතු කීපයක්...
2021-10-14 18:30:00
මේෂ- අලාභයක් මගහැරේසැනසිලිදායක ලෙස සතිය ආරම්භ වන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ කේන්ද්‍රයේ මේ සතියේ සඳු ගමන් කරන්නේ 10,11,12,1 යන භාවස්ථාන වලයි. පැවැති ගැටලුවක් නිරවුල් කර ගැනීමට මඟ සැලසෙන සතියකි. වෙනදාට වඩා යන එන ගමන් පිළිබඳ සැලකිලිමත් වන්න. හදිසි...
2021-10-07 18:30:00
මේෂ-දරුවකු පිළිබඳ සතුටක්සැනසිලිදායක ලෙස සතිය ආරම්භ වන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා මේ සතියේ 7,8,9,10 යන භාවස්ථාන වල ගමන් කරන රැකියාවේ කටයුතු සම්බන්ධ මෙතෙක් පැවැති බාධා කීපයක් මග හැරී යන බවක් පෙන්නුම් කරයි. ඒමෙන්ම තමා සතුව තිබූ නැති වූ...
2021-09-30 18:30:00
මේෂ- අලුත් ඥාතියකුගේ සම්බන්ධයක්උදා ව‍ු මේ සතියේ මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 4,5,6 යන ස්ථාන වල ගමන් කරයි. මෙතෙක් ප්‍රමාද වූ කටයුතු කීපයක් නැවත ඇරඹීමට අවස්ථාව සැලසෙන සතියකි. යටපත් වූ සෙම් රෝගී තත්වයක් නැවත මතුවීමට ඉඩ ඇති බැවින් ඒ් පිළිබඳ...
2021-09-23 18:30:00
මේෂ-ගුප්ත කටයුතු වලින් පිහිටඅවිවේකී උවත් මේ සතිය ආරම්භයේදි කටයුතු කීපයක් සාර්ථක කර ගැනීමට හැකි වන සතියක් වන අතර මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ගමන් කරන්නේ 1,2,3 යන භාවස්ථාන වලයි. මෙතෙක් ප්‍රමාද කරමින් සිටි තීරණ කීපයක් සාර්ථක කර ගැනීමට හැකි වන බවක්...
2021-09-16 18:30:00
මේෂ- විදෙස් හිමිකම්විශේෂ සැලසුමක් වෙනුවෙන් දවසින් වැඩි කාලයක් ගත කරමින් සතිය ආරම්භ කරන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා මේ සතියේ ගමන් කරන්නේ 10,11,12 යන භාවස්ථාන වලයි. නිතර ගත සිත වෙහෙසා කටයුතු කිරීමට සිදුවන සතියකි. කරන කියන කටයුතු වලට පවුලේ...