ලග්න පලාපල

2022-05-19 18:30:00
මේෂදරුවකුගේ විශේෂ හැකියාවක් ඉස්මතු කරයිවෙනදාට වඩා පින් දහම් කටයුතු කෙරෙහි ගත සිත වෙහෙසා කටයුතු කරන සතියක් වන අතර මේ සතියේ මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා ගමන් කරන්නේ 9 10 11 12 යන භාව ස්ථානවලයි. හදිස්සි තීරණයක් හේතුවෙන් සිතේ නොසන්සුන්...
2022-05-12 18:30:00
මේෂ-අමතර ලැබීමකට බාධාවරින්වර මතුකරන අසනීපකාරි බවක් හේතුවෙන් කටයුතු කීපයක වෙනස්කම් රැසක් සිදුකරමින් පවතින සතියක් වන අතර මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා ගමන් කරන්නේ 6,7,8,9 යන භාවස්ථානවලයි. අලුත් බලාපොරොත්තු ඇති කරන සතියකි. එමෙන්ම වෙනදාට වඩා වගකීම්...
2022-05-12 18:30:00
මේෂ-අමතර ලැබීමකට බාධාවරින්වර මතුකරන අසනීපකාරි බවක් හේතුවෙන් කටයුතු කීපයක වෙනස්කම් රැසක් සිදුකරමින් පවතින සතියක් වන අතර මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා ගමන් කරන්නේ 6,7,8,9 යන භාවස්ථානවලයි. අලුත් බලාපොරොත්තු ඇති කරන සතියකි. එමෙන්ම වෙනදාට වඩා වගකීම්...
2022-05-05 18:30:00
මේෂ රැකියාවේ ගැටලුවක් සමථයකට විශේෂ හිතවතුන් කීප දෙනෙකු දැන හඳුනා ගැනීමට කටයුතු සැලසෙමින් සතිය ආරම්භ වන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා මේ සතියේ 3 4, 5, 6 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. හදිසි ගමන් කීපයකට සහභාගි වීමට කටයුතු සැලසෙන අතර...
2022-04-28 18:30:00
මේෂතැන්පත් ධනය වැයවීමක්පවුලේ කටයුතු වෙනුවෙන් විශේෂ කැපකිරීමක් සිදුකිරීමට සිදුවන සතියක් වන අතර මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා ගමන් කරන්නේ 12,1,2,3 යන භාවස්ථාන වලයි. මෙතෙක් තමාට හිතවත්ව සිටි කෙනකුගේ දුරස්වීමක් සිදුවන අන්දමේ කටයුතු කීපයක් සිදුකරයි....
2022-04-21 18:30:00
මේෂනිවෙසින් පිට වාසයට කරුණු ඇතිකරයිවෙනදාට වඩා අවිවේකී බවක් ඇතිකරන සතියක් වන අතර මේ සතියේ සඳු ග්‍රහයා ගමන් කරන්නේ 9, 10, 11, 12 යන භාවස්ථානවලයි. වෙනදාට වඩා ශාරීරික දුබලතාවලට හේතු ඇති කරන සතියකි. වරින් වර නිවෙසින් පිට වාසයට කරුණු සැලසෙන බවක්...