අ.පො.ස. උසස්පෙළ විභාගයට පිටත්වීමට ශුභ නැකැත්

ජනවාරි 20, 2023

 

2023 ජනවාරි මස 23 සඳුදා

පෙ.ව. 5.54, 5.18 , 6.24, 6.54, 07.06, 7.18

11.33, 11.54, ප.ව. 12.02, 12.27 සුබ දිශාව - නැඟෙනහිර

2023 ජනවාරි මස 24 අඟහරුවාදා

පෙ.ව. 06.04, 6.18, 06.42, 06.54, 07.06

10.04, 11.07, 11.22, ප.ව. 12.32 සුබ දිශාව - නැඟෙනහිර

2023 ජනවාරි මස 25 බදාදා දින

පෙ.ව. 5.34, 5.56, 06.03, 06.16, 06.32, 06.43,

06.54, 07.02, 07.18, 7.36

11.32,11.42, ප.ව. 12.07, 12.18 සුබ දිශාව - උතුර

2023 ජනවාරි මස 26 බ්‍රහස්පතින්දා

පෙ.ව. 5.42, 5.56, 6.18, 6.02,6.32, 6.44, 7.06, 7.14, 7.26

10.32,10.43, ප.ව. 12.07,12.18 සුබ දිශාව - උතුර

2023 ජනවාරි මස 27 සිකුරාදා

පෙ.ව. 5.36, 5.43, 06.02,06.18,6.32,6.56,7.56, 07.31

ප.ව. 10.32 ,10.44, ප.ව.12.32 සුබ දිශාව - උතුර

2023 ජනවාරි මස 28 වෙනි ශනිදින

පෙ.ව. 05.56, 06.07, 06.14, 06.22, 06.43,

06.54, 07.18, 07.32 10.36, 10.58, 11.07,

11.32,11.43,11.54, ප.ව. 12.01 සුබ දිශාව - දකුණ

2023 ජනවාරි මස 30 වෙනි සඳුදා

පෙ.ව. 05.53, 5.17, 06.53, 07.05, 07.17,

ප.ව.11.28,11.52,12.02,12.24 සුබ දිශාව - නැඟෙනහිර

2023 ජනවාරි මස 31 දා කුජ දින

පෙ.ව. 5.42, 6.03,06.17,06.43,06.54,07.06,07.32,

10.52,11.06,11.23, ප.ව.12.34 සුබ දිශාව - නැඟෙනහිර

2023 පෙබරවාරි මස 01 බදාදා

පෙ.ව. 05.36 - 05.54, 06.04 , 06.18,

06.32,06.43,06.54, 07.02 -07.18 -07.26

11.33,11.42, ප.ව.12.07, 12.18 සුබ දිශාව - උතුර

2023 පෙබරවාරි මස 02 ගුරු දින

පෙ.ව. 05.38 – 05.48, 06.12 - 06.32,06.43,07.04,

07.16, 07.28 ප.ව.10.24, 10.42, 10.56,1

1.31, 12.27 සුබ දිශාව - උතුර

2023 පෙබරවාරි මස 03 සිකුරාදා

පෙ.ව. 05.37, 05.54, 06.02,06.19, 06.35,

06.54, 07.07, 07.32 සුබ දිශාව - උතුර

2023 පෙබරවාරි මස 06 සඳුදා

පෙ.ව. 05.56, 06.19, 06.24, 06.54, 07.06, 07.18,

11.33, 11.56 ප.ව. 12.03, 12.27 සුබ දිශාව - නැඟෙනහිර

2023 පෙබරවාරි මස 07 අඟහරුවාදා

පෙ.ව. 05.52, 06.04, 06.18, 06.42, 06.54, 07.10

10.53, 11.07, 11.22 ප.ව. 12.32 සුබ දිශාව - නැඟෙනහිර

2023 පෙබරවාරි මස 08 බදාදා

පෙ.ව. 05.36, 05.57, 06.04, 06.16, 06.32, 0643

06.54, 07.02, 07.18, 07.23, 11.32, 11.43

ප.ව. 12.08, 12.18 සුබ දිශාව - උතුර

2023 පෙබරවාරි මස 09 බ්‍රහස්පතින්දා

පෙ.ව. 05.38, 05.47, 06.11, 06.33, 06.42, 07.03

07.17, 07.26, 10.24, 10.42, 10.56, 11.32

ප.ව. 12.27 සුබ දිශාව - උතුර

2023 පෙබරවාරි මස 10 සිකුරාදා

පෙ.ව. 05.37, 05.42, 06.03, 06.18, 06.33, 06.54,07.04,

07.32, 10.32, 10.45, ප.ව. 12.32 සුබ දිශාව - උතුර

2023 පෙබරවාරි මස 11 සෙනසුරාදා

පෙ.ව. 05.56, 06.07, 06.14, 06.22, 06.43, 06.54,

07.18, 07.32, 10.58, 11.07, 11.34, 11.42, 11.53

ප.ව. 12.02 සුබ දිශාව - දකුණ

2023 පෙබරවාරි මස 13 සඳුදා

පෙ.ව. 05.57, 06.21, 06.26, 06.56, 07.08, 07.21,

11.32, 11.54 ප.ව. 12.02, 12.27 සුබ දිශාව - නැඟෙනහිර

2023 පෙබරවාරි මස 14 අඟහරුවාදා

පෙ.ව. 05.33, 06.07, 06.16, 06.43, 06.54, 07.10

10.56, 11.04, 11.22 ප.ව. 12.32 සුබ දිශාව - නැඟෙනහිර

2023 පෙබරවාරි මස 15 බදාදා

පෙ.ව. 05.33, 05.54, 06.02, 06.15, 06.32, 06.44,

06.53, 07.02, 07.16, 07.35, 11.32, 11.44,

ප.ව. 12.07, 12.18 සුබ දිශාව - උතුර

2023 පෙබරවාරි මස 16 බ්‍රහස්පතින්දා

පෙ.ව. 05.18, 05.22, 05.32, 05.54, 06.07, 06.14

06.32,06.43, 07.05, 07.13, 07.18, 07.26, 10.32,

10.34, 10.54, 11.35 සුබ දිශාව - උතුර

2023 පෙබරවාරි මස 17 සිකුරාදා

පෙ.ව. 05.36, 05.43, 06.02, 06.18, 06.32, 06.56,

07.36, 10.32, 10.45, ප.ව. 12.33 සුබ දිශාව - උතුර

 

 

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
3 + 9 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.