දිව්‍යමය සුබ මුහුර්ත

දෙසැම්බර් 4, 2020

04 ශු - උදේ 07.09 සිට උදේ 07.22 දක්වා

05 ශ- උදේ 06.10 සිට උදේ 06.40 දක්වා

06 රි – උදේ 09.22 සිට උදේ 09.36 දක්වා

07 ච - උදේ 07.09 සිට උදේ 07.22 දක්වා

08 කු – දහවල් 10.34 සිට දහවල් 11.04 දක්වා

09 බු – දහවල් 11.46 සිට දහවල් 12.02 දක්වා

10 ගු – උදේ 06.10 සිට උදේ 06.40 දක්වා

ඉරිදා, අඟහරුවාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සෙනසුරාදා, දකුණු පය පෙරට තබා ද, සඳුදා,බදාදා,සිකුරාදා, වම්පය පෙරට තබා ද සුබ කටයුතු ආරම්භයට සුබයි.

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
13 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.