දිව්‍යමය සුබ මුහුර්ත

ජනවාරි 22, 2021

ජනවාරි 22 දා සිට 28 දක්වා

22 ශු – උදේ 07.23 සිට උදේ 07.37 දක්වා

23 ශ – උදේ 06.25 සිට උදේ 06.54 දක්වා

24 ර - උදේ 08.01 සිට උදේ 08.22 දක්වා

25 ච -දහවල් 10.49 සිට දහවල් 11.18 දක්වා

26 කු -උදේ 09.36 සිට උදේ 09.53 දක්වා

27 බු – දහවල් 10.22 සිට දහවල් 10.52 දක්වා

28 ගු – උදේ 08.36 සිට උදේ 09.53 දක්වා

 

ඉරිදා, අඟහරුවාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සෙනසුරාදා , දකුණ පය පෙරට තබා ද සඳුදා , බදාදා, සිකුරාදා වම් පය පෙරට තබා ද සුබ කටයුතු ආරම්භයට සුබදායකයි

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
3 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.